CÀ PHÊ PHA PHIN

HIGNLAND PEARL CORPORATION

FINE ROBUSTA

CÀ PHÊ PHA PHIN

Top 5 cà phê đặc sản Việt Nam Amazing Cup 2022 với số điểm 82,70