ROBUSTA CHẤT LƯỢNG HẢO HẠNG

HIGNLAND PEARL CORPORATION

CÀ PHÊ NHÂN XANH

ROBUSTA CHẤT LƯỢNG HẢO HẠNG

Top 5 cà phê đặc sản Việt Nam Amazing Cup 2022 với số điểm 82,70

Fine Robusta

Grade 1:

– 98% trên sàng 18
– Độ ẩm <=12,5%
– Tạp chất: <=0,1%
– Đen vỡ <=0,1%
– Mốc: 0%
– Clean cup

Grade 2:

– 98% trên sàng 18
– Độ ẩm <=12,5%