SỨ MỆNH ĐỐI VỚI XÃ HỘI

HIGNLAND PEARL CORPORATION

SỨ MỆNH

ĐỐI VỚI XÃ HỘI

SỨ MỆNH

Đối với xã hội
Tạo ra việc làm cho lao động tại địa phương
Lan truyền cảm hứng, tạo thêm giá trị gia tăng cho cây cà phê và nông sản